Nástěnka

Cena focení 16. 6.

  • třídní foto 1 ks 50,-
  • skupinkové foto 2 ks 70,- (je možný odběr pouze násobků 2, tzn. 2 ks 70,-, 4 ks 140,-, 6 ks 210,- atd.)


V pondělí 8.6. Vám rozdáme dotazník spokojenosti s naší MŠ. Dotazníky jsou zcela anonymní, po vyplnění je prosím vhoďte do schránky mateřské školy.


Milí rodiče předškoláků,

vzhledem k tomu, že v tomto školním roce se již do školky přes čipový systém nedostanete, prosím Vás

o vrácení čipů.

Za každý vrácený nepoškozený čip dostanete zpět zálohu ve výši 100,- Kč.

Čipy můžete vracet

v týdnu od 8. do 12. června při ranním předávání dětí.

Vracení čipů se týká pouze odcházejících dětí, ostatní budou od září fungovat standardně.

Děkujeme za spolupráci.


Provoz mateřské školy v období 1. 6. - 24. 7. 2020

Z důvodu prevence před onemocněním Covid-19 jsou stanoveny následující podmínky provozu:

Zákonní zástupci dětí, které budou přijaty do MŠ, musí při prvním nástupu do MŠ odevzdat čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. V případě nepodepsání čestného prohlášení nebude dítě do školy přijato.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta čichu nebo chuti, jiný příznak infekce akutní dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Zákonní zástupci předají dítě zaměstnanci školy u vstupu, kde bude změřena tělesná teplota a bude oznámeno, kdy si rodič dítě vyzvedne.

Doprovod dítěte nevstupuje do prostor školy.

Pokud dítě během dne vykazuje některý z možných příznaků, ihned budou kontaktováni zákonní zástupci k okamžitému vyzvednutí dítěte.


Děti ani pedagogičtí pracovníci nemusí v prostorách školy používat roušky nebo jinou ochranu obličeje.
Po vstupu do školy si dítě dezinfikuje ruce. Po převlečení a přezutí si důkladně myje ruce po dobu 20 - 30 vteřin. (Prosíme rodiče o součinnost, aby doma s dětmi trénovali správné mytí rukou.)


Provozní doba tříd B a C: 7:00 - 16:00

Příchod dětí do MŠ: 7:00 - 8:00

Vyzvedávání po obědě: 12:30 - 13:00

Vyzvedávání odpoledne: 15:00 - 16:00


Provozní doba logopedické třídy: 8:00 - 15:00

Příchod dětí do MŠ: 8:00 - 8:15

Vyzvedávání po obědě: 12:30 - 13:00

Vyzvedávání odpoledne: 14:30 - 15:00


Rodiče nepoužívají čipový systém, ale zvoní na zvonky. Děti jim předává pracovník školy u vchodu do budovy nebo u brány na zahradě (podle aktuální situace) v uvedený čas; vyzvedávající osoba nevstupuje do školy.

Škola zajistí dezinfekci povrchů, důkladné čištění všech místností a toalet vhodnými úklidovými prostředky s dezinfekční složkou.


Je zakázáno přinášet vlastní hračky z domu.


Dítě si nosí v batůžku oblečení do třídy a náhradní oblečení. Oblečení, ve kterém přichází, bude používat i při pobytu na zahradě.

Školní stravování a odpočinek po obědě bude probíhat za dodržování vzájemných rozestupů podle aktuálních provozních podmínek.

Je minimalizováno setkávání osob před budovou školy. Je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy v  souladu s krizovými opatřeními.

Organizace vzdělávání bude přesunuta v co nejvyšší možné míře do venkovního prostředí.


Text průvodního e-mailu:

Dobrý den,

v příloze posílám opatření k provozu MŠ na měsíce červen a červenec. Věnujte mu prosím pozornost.

Vzhledem k potřebě dodržování rozestupů i před budouvou školy prosím dobře zvažte, kdy dítě do MŠ přivádíte. Pokud se v jednom exponovaném čase sejde větší množství lidí, pravděpodobně u předávání strávíte mnohem delší dobu, než jste chtěli.

Při prvním nástupu do školky (tedy u většiny v pondělí 1. 6.) bude třeba odevzdat čestné prohlášení, které jste obdrželi v minulém e-mailu. Čestné prohlášení je třeba datovat ke dni nástupu do MŠ, proto ti, kteří ho již odevdali spolu s přihláškou, ho musí přinést ještě jednou s akutálním datem.

Rodiče nebudou vstupovat do prosotor školy, dítě předají zaměstnanci školy po změření teploty u  stupu do MŠ. Dítě má s sebou batůžek s náhradním oblečením, oblečením do třídy a lahví na pití. Lahev bude podepsaná a ideálně označená obrázkem, který si dítě samo pozná (nejlepší bude snaha o značku:) ). Lahev nemusí být plná, budeme ji průběžně během dne doplňovat "školkovým" pitím, ale děti z ní budou pít ve třídě i na zahradě.

Je nutné se zcela řídit pokyny pracovníků školy. Je možné, že během prvního týdne, kdy budeme tento specifický provoz "zkoušet", ještě dojde ke změnám.

Vzhledem k tomu, že neuvidíte nástěnky, sledujte pečlivě web školy.


Vážení rodiče,

pokud vše půjde tak, jak má, bude provoz školy obnoven v pondělí 1. 6. 2020.

Abychom mohli zajistit provoz odpovídající hygienickým požadavkům, je nutné přizpůsobit organizační podmínky. S největší pravděpodobností půjde o zkrácení provozní doby, přebírání dětí a měření teploty hned u vchodu (rodiče nebudou vstupovat do MŠ), apod.

Před nástupem do MŠ je třeba, abyste vyplnili čestné prohlášení o tom, že dítě ani nikdo z jeho společné domácnosti nepatří do kategorie rizikových osob:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Bez platného čestného prohlášení nebude možné dítě přijmout. Vzor prohlášení je níže.

V prostorách školy nebudou děti ani pedagogové nosit roušky, osoby před školou a při předávání dětí roušku nosí a dodržují dvoumetrové rozestupy.

Docházka do školy je dobrovolná, podle posledních informací bude mít rodič, který se rozhodne nechat si dítě z vážných důvodů doma, nárok na ošetřovné až do konce června. Mezi vážné důvody se řadí příslušnost k rizikové skupině dítěte nebo někoho ve společné domácnosti, dále výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních.

Veškeré konkrétní podmínky provozu záleží na tom, kolik dětí do MŠ reálně nastoupí. Abychom mohli včas a vhodně reagovat, je nutné v případě zájmu závazně přihlásit dítě k docházce formulářem níže nejpozději do 20. 5. 2020. Kdo nebude přihlášen, je automaticky odhlášen a vzhledem k podmínkám školy nebude možné dodatečné přihlášení.

Podepsanou přihlášku můžete doručit do schránky MŠ nebo naskenovaou mailem na snehurka@vinohrady.brno.cz.

Zároveň upozorňuji, že bude nezbytně nutné plně respektovat pokyny zaměstnanců školy! Opatření se mohou měnit podle situace. Doporučuji rodičům dobře zvážit nástup jejich dětí do školy.

V úterý 16. 6. se bude konat odložené třídní focení a případné focení s kamarády. Kdo má zájem, může přivést děti do školy, aby se mohly vyfotit a měly tak památku na školní rok. Upozorňuji, že fotit se budeme bez roušek. Konkrétní časy budou upřesněny těm, kdo se nahlásí mailem.

Bohužel v letošním roce přijdeme o tradiční závěrečnou akademii, ale aby alespoň školáci nebyli ochuzeni o pasování, bude se ve čtvrtek 25. 6. konat rozloučení s předškoláky na školní zahradě. Zváni jsou všichni předškoláci a jejich rodiče. Akce to bude skromná a v komornějším duchu, než jsme zvyklí.

V případě dotazů volejte nebo pište.


Milí rodiče, 

vzhledem k tomu, že je přerušeno vzdělávání dětí v MŠ, uveřejňujeme níže e-book ke stáhnutí od společnosti Novadida. Je určen pro rodiče předškoláků, kteří chtějí mít přehled o tom, co by jejich dítě mělo umět před vstupem do ZŠ a v dokumentu najdou náměty, jak konkrétní oblasti posilovat formou hry.

Některé náměty mohou využít i rodiče ostatních dětí, kteří hledají nové podněty a způsoby zabavení dětí v karanténě.

Přejeme Vám všem pevné zdraví i nervy:)

Dále uveřejňujeme pomocný materiál, který vznikl v rámci projektu MAP Brno II za účelem podpory rodin s dětmi, které navštěvují mateřské školy. 


Platby v době uzavření MŠ z důvodu krizového stavu

Školné

Za dobu uzavření MŠ bude školné poměrnou částí kráceno nebo odpuštěno úplně, závisí to na době uzavření MŠ, kterou teď není nikdo schopen předpovědět. Na měsíc duben tedy školné není nutné hradit (polovina měsíce je uhrazena z března).

Pokud však máte nastaven trvalý příkaz, rušit ho nemusíte - na konci školního roku se udělá vyúčtování, kdy budou vraceny přeplatky.


Stravné

Po dobu uzavření nečerpáte ze záloh, tudíž je nemusíte navyšovat. Obvyklé údaje k platbám dostanete, až se obnoví provoz MŠ.

Pokud však máte nastaven trvalý příkaz, rušit ho nemusíte - na konci školního roku se udělá vyúčtování, kdy budou vraceny přeplatky.


! Město Brno plošně uzavřelo mateřské školy !

Od 17. 3. 2020 je v MŠ přerušen provoz až do odvolání.

Prosíme rodiče, kteří budou chtít vystavit "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let" (OČR), aby zaslali jméno dítěte s datem narození a rodným číslem na e-mail: snehurka@vinohrady.brno.cz

Informace k žádosti o ošetřovné:

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9


Ředitelka školy bude formulář odesílat elektronicky, a to na e-mailovou žádost rodiče. Podle informací MPSV není nutné razítko školy. Proto případné potvrzování s osobní účastí bude probíhat pouze individuálně na základě vzájemné domluvy.


Edukativně stimulační skupinky a veškeré logopedické poradny jsou do odvolání zrušeny,


Vážení rodiče,

aktuální epidemiologická situace se mění z hodiny na hodinu, tudíž Vám nemohu dát naprosto přesné informace ohledně budoucího provozu školky. V tuto chvíli to však vypadá, že provoz školky v pondělí bude zřejmě zachován, ale omezen. Sledujte však prosím aktuální informace na webu, pokud by se situace změnila, dozvíte se vše potřebné na našich stránkách.

Apeluji tímto na všechny rodiče, kteří již jsou z jakéhokoli důvodu doma (ať už mateřská dovolená, starší sourozenec nemá školu, nezaměstnanost, dovolená apod.), aby nepřiváděli své děti do školky. Toto minimalizování počtu dětí ve školách doporučuje paní primátorka JUDr. Markéta Vaňková.

Podle informací ze zdravotnictví jsou čato přenašeči viru právě děti, na kterých nejsou patrné příznaky onemocnění, ale virus v těle mají a jsou tedy velkým rizikem pro dospělé osoby, zejména seniory, tedy jejich babičky a dědečky. Není také pravdou, že děti jsou vůči novému koronaviru více imunní - výzkumy prokazují, že náchylnost k onemocnění je stejná, u dětí však zpravidla nemá fatální následky.

Vzhledem k problematické prognóze vývoje a s tím související docházky dětí do MŠ bude třeba od dnešního dne až do odvolání přihlašovat děti ke stravě na každý následující den. Kdo nebude přihlášen, bude automaticky odhlášen a nebude mít nárok na stravu, což podle školského zákona znamená, že se nemůže vzdělávat. Zjednodušeně, kdo nebude nahlášen, nebude přijat do školky. Přihlašování stravy probíhá standardními způsoby - do stravovacích archů na šatnách a telefonicky do školní kuchyně. Využít můžete i tohoto mailu, ale telefonická komunikace je rychlejší a efektivnější.

Co se týče hygienických opatření ve škole, zůstávají stejná tak, jak byla avizována na začátku měsíce. Dále je zakázáno nosit do MŠ hračky z domu, a to až do odvolání. Dítě, které bude vykazovat známky jakéhokoli onemocnění, nebude přijato. Dále Vás musím informovat, že se ve školce v posledních dnech objevily vši, tedy další infkeční onemocnění zvané pedikulóza.

Do odvolání je zrušen přírodovědný kroužek, flétna a tance. Edukativně stimulační skupiny budou pravděpodobně také zrušeny, ale potrvdím Vám to až v pondělí podle aktuální situace. Doufám, že pochopíte nestandardnost situace a s ní se pojící komplikace.

Věřím, že budete ohleduplní nejen ke svým dětem, ale také k jejich spolužákům, rodičům a zaměstnancům školy, a proto budete striktně dodržovat hygienická opatření a nebudete do školky přivádět děti, které v ní opravdu nezbytně nutně nepotřebují být. Pokud by se u Vás nebo ve Vašem okolí vyskytl případ onemocnění COVID-19, neprodleně mě informujte.

V případě potřeby jsem Vám k dispozici na telefonu: 544 210 883 nebo na mailu: snehurka@vinohrady.brno.cz, příp. h.nespesna@gmail.com. Také zdůrazňuji průběžné sledování webu: www.mssnehurka.cz.

Přeji nám všem pevné zdraví v těchto výjimečných dnech.

Mgr. Hana Nespěšná


Do  odvolání je zrušen přírodovědný kroužek.


Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ JE ZÁKAZ NOŠENÍ VEŠKERÝCH HRAČEK DO MŠ!


Přejeme krásné prožítí vánočních svátků a úspěšný rok 2020

Budeme se na Vás a Vaše děti těšit 6.1. 2020