Logopedická prevence

Naše škola uspěla se svým projektem "Sněhurka si povídá aneb Logopedická prevence jako podpora přirozeného a správného rozvoje řeči, komunikativních kompetencí a čtenářské gramotnosti" v dotačním programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016. 

Škole byla poskytnuta dotace ve výši 24 tis. korun, které byly vynaloženy na nákup nových pomůcek používaných během logopedické prevence v běžných třídách a při následné logopedické terapii v rámci logopedické třídy i tzv. logopedických poraden.

Vyhodnocení projektu

Projekt "Sněhurka si povídá aneb Logopedická prevence jako podpora přirozeného a správného rozvoje řeči, komunikativních kompetencí a čtenářské gramotnosti" byl realizován v období ledna až prosince 2016 a byl pro školu velkým přínosem.

V lednu až únoru byla provedena v MŠ logopedická depistáž, která odhalila u 54 % dětí narušenou komunikační schopnost různého stupně. Na základě toho bylo 25 % dětí doporučeno pravidelně navštěvovat logopedickou poradnu působící při MŠ, 15 % dětí bylo navrženo k zařazení do logopedické třídy na základě vyšetření SPC a u 14 % dětí byl nadále sledován jejich řečový vývoj.

V říjnu až listopadu proběhla další fáze logopedické depistáže, která odhalila narušenou komunikační schopnost u 55 % dětí; z toho 29 % dětí bylo doporučeno navštěvovat logopedickou poradnu, 12 % dětí bylo doporučeno ke komplexnímu vyšetření SPC k zařazení do logopedické třídy a u 14 % dětí je nadále sledován jejich řečový vývoj.

Dále byly v období ledna až června postupně nakupovány a zaevidovány pomůcky, materiály a literatura určená dětem i pedagogickým pracovníkům. Jednalo se zejména o vzdělávací hry, vzdělávací kartičky, pomůcky na dechová cvičení, pomůcky na posilování oromotoriky, učební systém MiniLük, předplacené karty Apple iTunes, logopedická razítka a pomůcky na rovnovážná cvičení.

Během obou školních roků, které projekt logopedické prevence spojoval, byly poskytovány individuální logopedické poradny pro děti a jejich rodiče z běžných tříd ve frekvenci jednou za dva týdny, pro děti z logopedické třídy a jejich rodiče potom jednou měsíčně. Současně byly nové pomůcky využívány v každodenní individuální i skupinové práci s dětmi z logopedické třídy, u dětí z běžných tříd pak šlo zejména o skupinovou práci. Probíhala též konzultační a poradenská činnost pro rodiče dětí z běžných tříd i pro pedagogy a ostatní pracovníky školy.

V období ledna až března probíhaly edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti z běžných tříd i třídy logopedické.

V prosinci proběhlo vyhodnocení projektu, informace o něm jsou zveřejněny na webech stránkách školy a byly rovněž uveřejněny v místním periodiku.

Projektu se účastnilo 100 % dětí mateřské školy a 66 % pedagogických pracovníků - dva speciální pedagogové logopedické třídy a po jedné učitelce z běžných tříd.

Jako největší přínos projektu hodnotíme vybavení logopedické pracovny a podchycení dětí s narušenou komunikační schopností, která může být na základě jejího odhalení včasně reedukována, čímž se významně snižuje riziko školního neúspěchu.