Aktuality

V případě horkého počasí děti ochlazujeme vodou na zahradě. Dejte jim do školky plavky a ráno je namažte opalovacím krémem. 


V týdnu od 17. 6. se koná škola v přírodě. Zbylé děti ze Sluníček a Berušek budou po celý týden sloučeny do jedné třídy.


Kriteria přijetí dítěte na krátkodobý prázdninový provoz

MČ Brno - Vinohrady

MŠ Bořetická 7, MŠ Sněhurka Bořetická 26, MŠ Prušánecká 8, MŠ Velkopavlovická 15


I. Dítě navštěvovalo ve školním roce 2018/2019 některou z výše uvedených škol

II. Zákonní zástupci dítěte jsou zaměstnáni

III. Zákonný zástupce podá ve stanoveném termínu řádně vyplněnou žádost:

Tiskopis si vyžádá od ředitelky kmenové školy, řádně vyplní, nechá ověřit ředitelkou kmenové školy a společně s kopií lékařského potvrzení /taktéž obdrží od ředitelky školy/ předá ve stanoveném termínu: 5. 6. 2019 v době od 14 do 16 hod. na příslušnou školu.

IV. Zákonný zástupce uhradí stravné a úplatu za předškolní vzdělávání nejpozději do 21. 6. 2019 na účet školy, jež prázdninový provoz bude zajišťovat.


Zveme všechny rodiče, babičky, dědečky, sourozence i kamarády na závěrečnou akademii, která se koná ve středu 29. 5. 2019 v aule ZŠ Čejkovická od 15:30.

Přijďte se podívat.Ve čtvrtek  23. 5. bude generálka na besídku. Prosíme, přiveďte děti do školky včas.

Samotná besídka bude ve středu 29. 5. od 15:30.


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče, upřesňuji termín prázdninového provozu:

Na naší škole bude provoz o prázdninách v termínu 8.-19.7.2019.

V šatnách budou umístěny seznamy dětí, kam se rodiče závazně přihlásí do 31.5.2019. Prosím, vyplňte kolonky i když dítě nebude chodit!!

V letošním roce zajišťuje v případě nutnosti prázdninový provoz MŠ Prušánecká a to v termínu 22.7. - 2.8.2019. Seznamy budou též umístěny v šatnách, rodiče opět vyplní kolonky, i když nebudou žádat o umístění dětí v náhradní MŠ a to také do 31.5.2019.

Rodiče, kteří budou žádat, obdrží následně přihlášku, kterou vyplní a nechají potvrdit u lékaře a termínu, který bude upřesněn ji vrátí ředitelce na kmenovou školu. Ředitelka potvrdí správnost vyplněných údajů a hromadně předá ředitelce na MŠ Prušánecká.

Archy na Prušáneckou jsou dva, neboť provoz přechází do srpna 2019. Vyplňujte prosím pečlivě podle toho, na kterou školu se hlásíte. V případě nejasností kontaktujte ředitelku kmenové školy p. D. Lindovskou.

Děkuji.

D. Lindovská ředitelka školy


Pálení čarodějnice 25. 4. 2019

Příprava na akci:

mezi 15.00 - 15.30 hod.si rodiče vyzvednou děti ve svých třídách a připraví se na zahradní slavnost (převlečou se do kostýmů čarodějnic a čarodějů)


Začátek akce: v 15.30 hod. na školní zahradě

Konec akce: asi v 18 hod.


Program:

1. Průvod čarodějnic a čarodějné zaříkávání s Pálením čarodějnice

2. Čarosoutěže na stanovištích s drobnými výhrami

3. Čarodějné a dětské tanečky

4. Opékání špekáčků a párků dle zájmu rodičů (každý si zajistí uzeninu i pečivo dle své chuti sám) - není povinné.

Opékací tyčky či jehly si rodiče přinesou. Nezapomeňte také na pití.

Možné je přinést i jiné dobrůtky (kdo co má rád).

Po celou dobu akce ručí za bezpečnost dětí rodiče, zaměstnanci mateřské školy zajišťují program. 


V pátek 29. 3. bude v MŠ divadelní představení O zajíčkovi.


Předškoláci půjdou ve středu 21. 3. na tvořivou návštěvu do ZŠ Čejkovická a ve čtvrtek 22. 3. na návštěvu do první třídy ZŠ Mutěnická.


Ve čtvrtek 28. 2. bude dopoledne probíhat karneval. Prosíme rodiče, aby dětem připravili masky.


V době jarních prázdnin 11. - 15. 2. bude provoz MŠ omezen.


V pondělí 14. 1. bude dopoledne pro děti připraveno promítání v mobilním planetáriu.V pondělí 14. 1. začínají Edukativně stimulačí skupinky.

Na první lekci si přineste kelímek nebo hrníček, ve kterém děti budou mít pastelky a po dobu trvání skupinek bude zůstávat ve školce.

S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, účast sourozence je velmi nežádoucí.Ze zábavního parku VIDA jsme dostali nabídku programu pro předškoláky za zvýhodněnou cenu 100,- Kč/dítě. Toto zábavní centrum není vhodné pro úplně malé děti, proto pojedou pouze předškoláci, kteří si tuto akci zaplatí zvlášť (ve třídě Berušky do 18.1.2019). Akce není povinná.

Děti přihlašujte do tabulky na nástěnce pod schody.


Provoz MŠ o vánočních prázdninách

Provoz mateřské školy končí v pátek 21. 12. 2018 a začíná ve čtvrtek 3. 1. 2019.


EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Vážení rodiče,

nabízíme Vám možnost navštěvovat s Vaším dítětem velmi doporučovaný program rozvoje pro předškolní děti tzv. EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY. Jedná se o systematickou předškolní přípravu, která je rozvržena do 10 lekcí. Hravou formou je procvičována celá řada schopností, dovedností a funkcí důležitých pro zvládání trivia (budoucího čtení, psaní, počítání).

 • jemná motorika, grafomotorika

 • řeč, myšlení

 • sluchové vnímání

 • zrakové vnímání

 • prostorová a časová orientace

 • základní matematické představy

Každá lekce má svou pravidelnou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a vzájemně na sebe navazují. Lekce má cca 60 minut a probíhá 1x týdně. Ve skupině je okolo 8 dětí, s dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, zpravidla ten, který s dítětem doma více pracuje a procvičuje. Rodič je pokaždé seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.

Skupinky budou probíhat každé pondělí od 14. 1. od 14:30, v případě velkého zájmu bude otevřena i druhá skupinka od 15:40 ve třídě Sluníček.

Lektorky: Mgr. Hana Fialová a Mgr. Hana Nespěšná


Bližší informace Vám rády poskytneme ve třídě Sluníček.

Těšíme se na Vás a Vaše děti:)


V úterý 4. 12. bude mikulášská nadílka v rámci divadelního představení Vánočníček.


Zveme všechny děti a jejich rodiče na

PŘEDADVENTNÍ DÍLNIČKY,

které se budou konat ve čtvrtek 29. 11. od 15:00.


Ve třídě Sluníček se budou od 15:00 vyrábět svícínky.

Veškerý materál bude k dispozici, cena: 20,- Kč.

Můžete si přinést vlastní samolepky ve tvaru hvězdiček, vloček a jakýchkoli dalších tvarů podle svého uvážení a vkusu.


Ve třídě Berušek se budou od 15:00 vyrábět voskové ozdoby.

Veškerý materiál bude k dispozici, cena: 20,- Kč.


Ve třídě Rybiček se budou od 15:00 vyrábět závěsné dekorace.

Materiál bude částečně k dispozici, cena: 20,- Kč.

Je vhodné, abyste si donesli vlastní dekorační materiál podle svého uvážení a vkusu.


Budeme rády za šikovné maminky a tatínky, kteří s sebou přinesou něco dobrého k dotvoření vánoční atmosféry.

Prosíme Vás o nahlášení své účasti na seznamu na nástěnce pod schody, děkujeme.


Těšíme se na Vás!


Upozorňujeme, že zodpovědnost za děti má přítomný doprovod.

Vstupem na akci souhlasíte s pořízením fotografií sebe a svých dětí a jejich eventuálním zveřejněním na webu školy.  


Depistáž řečových vad

V týdnu od 12. 11. proběhne v naší školce depistáž řečových vad. Budou vyšetřeny děti z Berušek a Rybiček, aby se odhalily případné logopedické vady a byl navržen další postup.

Depistáž bude probíhat v dopoledních hodinách a rodiče budou o jejím výsledku následně písemně informováni. 

Před depistáží budete mít ve skříňce připraven formulář, v němž dáte souhlas s vyšetřením. Formulář následně odevzdáte svým paním učitelkám na třídách. Bez souhlasu zákonného zástupce nebude možné dítě vyšetřit.


Informace k odkladu školní docházky

Dovolujeme si informovat rodiče dětí, které jsou v odkladu školní docházky, o skutečnosti, která vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb.:

Rozhodnutí o odložení školní docházky a podklady, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí vydáno (tedy doporučení PPP nebo SPC a praktického lékaře) musí zákonní zástupci doložit ředitelce mateřské školy nejpozději 1. 9. toho roku, v němž dítě mělo zahájit povinnou školní docházku.

V případě, že nebudou ředitelce MŠ doloženy výše uvedené dokumenty, jedná se o přestupek nepřihlášení dítěte k zápisu k předškolnímu vzdělávání a zanedbání péče o povinnou školní docházku, který se hlásí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a orgánu sociálně-právní ochrany dětí.


V pondělí a úterý 29. - 30. října jsou podzimní prázdniny. Kvůli nízkému počtu nahlášených dětí bude provoz MŠ omezen.


Ve středu 17. 10. bude probíhat v prostorách MŠ zimní tématické focení. Bližší informace naleznete včas ve svých skříňkách.


Od pondělí 1. 10. začínají kroužky - příroďák a flétna. 

Na první lekci přírodovědného kroužku (v úterý) přineste platbu 600,- Kč.

Kroužek flétny budou platit vybrané děti až po zkušebních hodinách (cca na konci října).

Taneční kroužek pro malý zájem nebude probíhat.


Ve čtvrtek 20. 9. od 15:00 bude Zahradní slavnost.

Děti se akce účastní výhradně v doprovodu rodičů. Pro děti, které si rodiče nevyzvednou, bude standardně provoz školky do 16:15.

Prosíme šikovné maminky nebo babičky i tatínky nebo dědečky, aby s sebou přinesli něco dobrého k zakousnutí.

Pro děti je připraven program, podrobnosti v záložce Akce školy nebo na nástěnkách.

Těšíme se na vás!


Na nástěnce ve vestibulu zapisujte svoje děti do kroužků - přírodovědný kroužek, sopránová zobcová flétna, taneční kroužek. Bližší informace na nástěnce nebo u konkrétní lektorky.

Také můžete předběžně přihlašovat své děti na školu v přírodě a vyjádřit se k nabídce pobytu u moře.


Pozor, ve školním roce 2017/2018 je změněna provozní doba školky, a to

6:15 -16:15


Informace pro rodiče na školní rok 2018/19


 • Provozní doba: 6:15 - 16:15
 • Rodiče budou mít ve skříňkách dotazníky, kde se budou aktualizovat údaje /požadavek vychází ze zákona/. Vyplněný dotazník vrátí do pátku 7. 9. 2018 učitelkám do jednotlivých tříd.
 • Čipy: noví rodiče si vyzvednou čipy / podle toho, kolik si objednali / ve třídě Rybiček od pondělí ráno - záloha na jeden kus 105,- Kč.
 • Schůzky rodičů: Sluníčka 6. 9. 2018 v 15:00, Berušky a Rybičky 11. 9. v 15:30.
 • Dne 11.9.2018 po schůzkách bude následovat cca půl hodiny vysvětlení od p. RNDR. Bohumila Pokorného k problematice " Riziko CO2 v zateplených MŠ " na základě článku v IDNES.cz / 1 kopie článku bude v šatně k nahlédnutí /.
 • Stravování: nová paní vedoucí - Věra Klímová, tel. 544 210 884. 
 • Pracovní doba Po 7:00 - 15:30, St 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 14:00
 • Je možné se informovat telefonicky, osobní schůzku je lepší domluvit předem.
 • Upozornění: někteří rodiče nebudou mít v září složenku / jedná se o děti, které mají ještě přeplatky - p. vedoucí bude dorovnávat částky u jednotlivých dětí. Platby se provádí každý měsíc do 15. dne. Stravné a školné má každý zvláštní účet - prosím neplaťte na jeden účet !!! Pokud budete mít nejasnosti, obracejte se na p. vedoucí. Obědy si odhlašujte na tel. 544210884 / ŠK /.

Jaké je rozdělení dětí do tříd zjistíte v těchto dnech na hlavních dveřích školky.


Schůzka rodičů dětí ze třídy Sluníček se bude konat ve čtvrtek 6. 9. od 15:00 ve třídě Sluníček.


Všem dětem a jejich rodičům přejeme krásné prázdniny plné radosti z nových zážitků! 

Budeme se na vás těšit v pondělí 3. září.